Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

Πως θα βαθμολογηθούν τα γραπτά στις πανελλαδικές«Θεμελιώδης στόχος της βαθμολόγησης είναι η αντικειμενική αξιολόγηση. Τόσο η επιείκεια όσο και η αυστηρότητα απομακρύνουν από το στόχο αυτό». Στις πάγιες οδηγίες του το υπουργείο Παιδείας ζητεί από τους βαθμολογητές των πανελλαδικών εξετάσεων να κρατήσουν την κρίση τους «ανεπηρέαστη από τυχόν υποκειμενικά κριτήρια, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ή ενθουσιασμού».

Η βαθμολόγηση των γραπτών θεωρείται η αχίλλειος πτέρνα των πανελλαδικών εξετάσεων. Μοναδική δικλείδα ασφαλείας αποτελεί ο μηχανισμός της αναβαθμολό- γησης, ο οποίος όμως ενεργοποιείται όταν η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή υπερβαίνει τις 12 μονάδες. Το υπουργείο Παιδείας έχει καθορίσει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη διαδρομή των γραπτών, την οποία παρουσιάζει σήμερα το ένθετο «Σπουδάζω».

Η Επιτροπή κάθε βαθμολογικού κέντρου μετά την παραλαβή των γραπτών, αφού κα- ταγράψει σε σχετική κατάσταση τον αριθμό τους για κάθε Λύκειο – εξεταστικό κέντρο, τα αναμιγνύει, τα ταξινομεί κατά 25 σε φακέλους και τα τοποθετεί στον ειδικό χώρο που έχει προετοιμάσει για πρώτη βαθμολόγηση. Η Επιτροπή οφείλει να φροντίζει ώστε κάθε πακέτο να περιλαμβάνει γραπτά διαφορετικών σχολείων προέλευσης.

Την επομένη κάθε εξέτασης ένα ή δύο δέματα των 25 γραπτών, κατά την κρίση και με ευθύνη του συντονιστή των βαθμολογητών για το μάθημα, βαθμολογούνται πειραματικά για το συντονισμό και τη σύγκλιση της κρίσης των βαθμολογητών και αναβαθμολογητών.

Διευκρινίσεις
Αν προκύπτουν ζητήματα που χρήζουν διευκρίνισης, τα σχετικά ερωτήματα διατυπώνονται αυθημερόν στην ΚΕΕ, προκειμένου αν κριθεί αναγκαίο να απαντηθούν από αυτήν την επομένη το πρωί.

Στις οδηγίες του υπουργείου προς τα βαθμολογικά κέντρα τονίζεται με έμφαση ότι «η πειραματική βαθμολόγηση δεν έχει ως στόχο την επίλυση ή ανάδειξη επιστημονικών διαφωνιών αλλά την ομογενοποίηση της κρίσης μετά την ανταλλαγή προβληματισμών και τη σύνθεση των απόψεων στο πλαίσιο της φρασεολογίας του οικείου διδακτικού βιβλίου και των επιστημονικών απόψεων που διατυπώνονται σ’ αυτό». Επισημαίνεται επίσης ότι «είναι αναγκαίο οι βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και επιλογή των θεμάτων, τι ζητείται και πώς αξιολογείται το κάθε θέμα ή η ερώτηση».

Οδικός χάρτης των βαθμολογητών είναι το πρότυπο έντυπο αναλυτικής κατανομής βαθμολογίας που περιέχει την αναλυτική δομή – αρίθμηση – βαθμολόγηση κάθε (υπο) ερωτήματος και αποστέλλεται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για κάθε μάθημα. Η κανονική βαθμολόγηση ξεκινά μετά τις 12 το μεσημέρι της μεθεπόμενης ημέρας από την εξέταση του μαθήματος.

Με την έναρξη της κανονικής βαθμολόγησης η Επιτροπή χρεώνει στον κάθε βαθμολογητή από ένα φάκελο. Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα ένα τα γραπτά αναγράφοντας με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού. Ο βαθμός είναι στην κλίμακα 0 – 100.

Ο πρώτος βαθμολογητής, αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση και των 25 τετραδίων του φακέλου, επιστρέφει το φάκελο στη γραμματεία του Β.Κ. και ξεχρεώνεται από το βιβλίο χρέωσης. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε φάκελο, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος.

Στα γραπτά κάθε φακέλου που παραδίδεται διορθωμένος από τον α’ βαθμολογητή επικαλύπτεται ο συγκεκριμένος χώρος από τη γραμματεία του Β.Κ. με αδιαφανές αυτοκόλλητο και ο φάκελος τοποθετείται στον ειδικό χώρο για να δοθεί για δεύτερη βαθμολόγηση. Μετά τα παραπάνω και για όσα γραπτά κάθε μαθήματος έχει ολοκληρωθεί η πρώτη βαθμολόγηση αρχίζει η δεύτερη βαθμολόγηση. Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στιλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού. Οταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του Β.Κ.

Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση. Για το λόγο αυτό στην πλάτη κάθε φακέλου αναγράφεται ο κωδικός κάθε βαθμολογητή, πρώτου ή δεύτερου κατά περίπτωση.

Μέχρι 300 γραπτά
Οι οδηγίες του υπουργείου προβλέπουν να γίνεται η δεύτερη βαθμολόγηση, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που γίνεται η πρώτη βαθμολόγηση.
Κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του βαθμολογικού κέντρου μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσότερων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α’ βαθμολογητή και εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α’ και του β’ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων.

Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται ο βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, Μετά τον οπτικό έλεγχο αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται η αναλυτική βαθμολογία των δύο βαθμολογητών στον Η/Υ με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής.

Κατανομή βαθμολογίας
Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα.

Επίσης καταχωρίζονται και οι κωδικοί αριθμοί των δύο βαθμολογητών. Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ του βαθμού που υπολογίζεται από το πρόγραμμα και του βαθμού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο βαθμολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ΜΟΝΑΔΩΝ
Η διαδικασία αναβαθμολόγησης του γραπτού
Εφόσον όμως η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α’ και του β’ βαθμολογητή και το γραπτό παραδίδεται στο γ’ βαθμολογητή.

Ειδικό συνεργείο
Αφού ο γ’ βαθμολογητής βαθμολογήσει με μαύρο στιλό και με την ίδια διαδικασία του β’ βαθμολογητή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α’ και του β’ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α’, του β’ και του γ’ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων. Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας και των τριών βαθμολογητών, αποκόπτεται το απόκομμα, αποκαλύπτονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθμολογία και των τριών βαθμολογητών με τη βοήθεια της σχετικής εφαρμογής. Κατά την καταχώριση πληκτρολογείται η αναλυτική κατανομή της βαθμολογίας και το πρόγραμμα εξάγει μόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέμα. Τον τελικό συνολικό βαθμό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκομμα και αυτόματα τον υπολογίζει και το πρόγραμμα. Επίσης καταχωρίζονται και οι κωδικοί αριθμοί των τριών βαθμολογητών.

Λάθος καταχώριση
Σε περίπτωση λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την καταχώριση της βαθμολογίας, η διόρθωση γίνεται μόνο με σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου του Β.Κ. παρουσία του αντίστοιχου βαθμολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και με σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριμένο ερώτημα ή θέμα, του οποίου ο βαθμός αποκαταστάθηκε.

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ