Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Αρχαία Α' Γυμνασίου

 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
λύ – ω
  λύ – εις
λύ – ει
     λύ – ομεν
   λύ – ετε
          λύ – ουσι(ν)
λύ – σ - ω
  λύ – σ - εις
λύ – σ - ει
     λύ – σ - ομεν
   λύ – σ - ετε
          λύ – σ - ουσι(ν)
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
  - λυ – ον
 ἔ - λυ – ες
                          ἔ - λυ – ε
     ἐ- λύ – ομεν
   ἐ - λύ – ετε
                          ἔ- λυ – ον
 - λυ – σ - α
  ἔ - λυ – σ - ας
 ἔ - λυ – σ – ε
      ἐ - λύ – σ - αμεν
    ἐ - λύ – σ - ατε
  ἔ - λυ – σ - αν
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
λέ – λυ – κ - α
 λέ – λυ – κ - ας
λέ – λυ – κ - ε
      λε – λύ – κ - αμεν
    λε – λύ – κ - ατε
         λε – λύ – κ - ασι(ν)
  ἐ - λε – λύ – κ - ειν
  ἐ - λε – λύ – κ – εις
  ἐ - λε – λύ – κ – ει
      ἐ - λε – λύ – κ - εμεν
    ἐ - λε – λύ – κ - ετε
       ἐ - λε – λύ – κ - εσαν


Παρατηρήσεις (κανόνες ορθογραφίας)
Μέλλοντας
1.         π, β, φ, πτ + σ  =  ψ: π.χ. βλάπτω = βλάψω
2.         κ, γ, χ, ττ, σς + σ = ξ: π.χ. διώκω = διώξω
3.         τ, δ, θ, ζ  + σ =φεύγουν και μένει το – σ - : π.χ. κιθαρίζω = κιθαρίσω

Παρατατικός & Αόριστος
Προσοχή!  Αύξηση  έχει  μόνο  η  οριστική  παρατατικού,  Αορίστου & Υπερσυντελικου

1.      α =   η: π.χ. άκούω =  κουον & κουσα
2.      ε  =  η: π.χ. τοιμάζω = τοίμαζον & τοίμασα
3.      αι = : π.χ. αἰκίζω = κιζον & κισα
4.      ει = : π.χ. εἰκω = κον & ξα
5.      αυ = ηυ: π.χ. αὐγάζω = ηὔγαζον & ηὔγασα
6.      ευ = ηυ: π.χ. εὐαγγελίζω = ηὐαγγέλιζον & ηὐαγγέλισα
7.      ο = ω: π.χ. ρίζω = ριζον & ρισα
8.      οι = ᾠ: π.χ. οἰκίζω = κιζον & κισα
9.      ι =ι: π.χ. κετεύω = κέτευον & κέτευσα
10.  υ = υ: π.χ. στερίζω = στέριζον & στέρισα
11 = ἐρρ-: π.χ. αντίζω = ἐρράντιζον & ἐρράντισα

Παρακείμενος & Υπερσυντέλικος 
1.        χ  =  κε: π.χ. χορεύω = κεχόρευκα & κεχορεύκειν
2.        φ = πε: π.χ. φύω = πέφυκα & πεφύκειν
3.        θ = τε: π.χ. θύω = τέθυκα & τεθύκειν
4.        ψ, ξ, δύο και πάνω σύμφωνα= : π.χ. ψαύω = ψαυκα & ψαύκειν
5.    α =  η: π.χ. άθροίζω = θροικα & θροίκειν
6.    ε  =  η: π.χ. λπίζω = λπικα & λπίκειν
7.    αι = ᾐ: π.χ. ασχύνω =σχυκα & σχύκειν
8.    ει = ᾐ: π.χ. ελύω =λυκα & λύκειν
9.    αυ = ηυ: π.χ. αξάνω = ηξηκα & ηξήκειν
10.       ευ = ηυ: π.χ. ετυχῶ =ητύχηκα & ηὐτυχήκειν
11.    ο = ω: π.χ. μιλῶ = μίληκα & μιλήκειν
12.       οι = : π.χ. οκοδομῶ = κοδόμηκα & κοδομήκειν
13.      ι = ι: π.χ. δρύω = δρυκα & δρύκειν
14.      υ = υ: π.χ. βρίζω = βρικα & βρίκειν
15.  =  ἐρρ-: π.χ. ίπτω = ἔρριφα & ἐρρίφειν
16 π, β, φ, πτ   = φ: π.χ. τρίβω = τέτριφα & τετρίφειν
17.  κ, γ, χ, ττ, σσ  = χ: π.χ. τάττω = τέταχα & τετάχειν
18. τ, δ, θ, ζ  = φεύγουν και μένει το – κ - : π.χ. σῴζω = σέσῳκα & σεσῴκειν

Ασκήσεις εμπέδωσης
 1. Σχηματίστε την οριστική όλων των χρόνων στο πρόσωπο που βρίσκεται ο καθένας από τους παρακάτω τύπους:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤ
ΜΕΛΛΟΝΤ.
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΕΙΜ.
ΥΠΕΡΣΥΝΤ.
κελεύετε

βουλεύω

διαλύουσιν
ἐπαιδεύσαμεν
γέγραφε


ἔταττον
χορεύομενφυλάξετεπράττει


ἔθυεςἐδίωξε

ἔπαυσα


ταράττομεν

πεφύτευκαπείσουσιν

2. Να σχηματίσετε τους τύπους του παρακειμένου και του υπερσυντε-
λικου των παρακάτω ρημάτων στο πρόσωπο και στον αριθμό που
σας ζητείται.
                                          ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ    ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
παιδεύω β΄ ενικό:           ……………………..       ………………………
κωλύω β΄ πληθυντικό:    …………………….       ………………………
ἁλιεύω α΄ πληθυντικό:   …………………….       ………………………
στρατεύω γ΄ πληθυντικό: …………………….    ………………………
σκευάζω α΄ ενικό:           ……………………..        ………………………
θαυμάζω β΄ ενικό:       ……………………..          ………………………
τρίβω γ΄ πληθυντικό:   ……………………..      ………………………
διώκω γ΄ ενικό:           ……………………..           ………………………
ῥίπτω α΄ πληθυντικό:     …………………….     ………………………
ἐλπίζω β΄ πληθυντικό:      …………………….    ………………………

3. Να βάλετε τους υπόλοιπους τύπους της οριστικής ενεστώτα και
μέλλοντα ενεργητικής φωνής στις ακόλουθες προτάσεις χρησιμο-
ποιώντας τα αντίστοιχα ρήματα που είναι σε παρένθεση.

Ἐγὼ στρατεύω / στρατεύσω ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
Σὺ …………. / …………….. δικαίως. (ἄρχω)
Οὗτος …………… / …………… ἐπιστολήν. (γράφω)
Ἡμεῖς …………… / ……………. τοὺς δικαστάς. (πείθω)
Ὑμεῖς …………… / …………….. τὸ πρέπον. (πράττω)
Οὗτοι ……………. / ………………. ὑμᾶς. (βλάπτω)

Βοηθητικό ρήμα εἰμί = είμαι, υπάρχω

Ενεστώτας                                                  Παρατατικός
Οριστική                                                      Οριστική


εἰμί
εἶ
ἐστί
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσίν
ἦ και ἦν
ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε ή ἦστε
ἦσαν
α. Ἐγώ ………… ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
β.῾Ημεῖς ……….. προγόνων ἀγαθῶν.
γ.῾Υμεῖς ………….. σύμμαχοι.
δ.῾Η πόλις ἡμῶν ἀρχαιοτάτη ………….
ε. Οἱ ἄνθρωποι θνητοί ………...