Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 


Α΄. Κείμενο: Ενότητα 2, Θυσία για την πατρίδα

Ὥστε προσήκει τούτους εὐδαιμονεστάτους ἡγεῖσθαι, οἵτινες ὑπέρ μεγίστων καί καλλίστων οὕτω τόν βίον ἐτελεύτησαν, οὐκ ἐπιτρέψαντες περί αὑτῶν τῇ τύχη οὐδ’ ἀναμείναντες τόν αὐτόματον θάνατον, ἀλλ’ ἐκλεξάμενοι τόν κάλλιστον. Καί γάρ τοι ἀγήρατοι μέν αὐτῶν αἱ μνῆμαι, ζηλωταί δέ ὑπό πάντων ἀνθρώπων αἱ τιμαί· οἵ πενθοῦνται μέν διά τήν φύσιν ὡς θνητοί, ὑμνοῦνται δέ ὡς ἀθάνατοι διά τήν ἀρετήν. Καί γάρ τοι θάπτονται δημοσίᾳ, καί ἀγῶνες τίθενται ἐπ’ αὐτοῖς ῥώμης καί σοφίας καί πλούτου, ὡς ἀξίους ὄντας τούς ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτηκότας ταῖς αὐταῖς τιμαῖς καί τούς ἀθανάτους τιμᾶσθαι. Ἐγώ μέν οὖν αὐτούς καί μακαρίζω τοῦ θανάτου καί ζηλῶ, καί μόνοις τούτοις ἀνθρώπων οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵτινες, ἐπειδή θνητῶν σωμάτων ἔτυχον, ἀθάνατον μνήμην διά τήν ἀρετήν αὑτῶν κατέλιπον.
                                                             Λυσίας, Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς 79-81

Β΄: Ερωτήσεις
1.      Να μεταφραστεί το κείμενο στα Νέα Ελληνικά (από Ὥστε προσήκει έως διά τήν ἀρετήν.).                                                                                   (4 μονάδες)
                                                                                                                    
2.      α) οἵτινες: Να κλιθεί στον ενικό και πληθυντικό αριθμό μόνο στο γένος που βρίσκεται.                                                                                    (2 μονάδες)                                                                                

            β)  κινδυνεύσαντες: Να γίνει χρονική αντικατάσταση.             (2 μονάδες)
                                                                                                                    
3.      Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι: ἡγεῖσθαι, τόν βίον, οἵ, διά τήν φύσιν.                                                                                                  (4 μονάδες)                                                                                                                            

  1. Να βρείτε ομόρριζες λέξεις των λέξεων: τύχη, θάνατος. (τουλάχιστον τρεις ομόρριζες από κάθε λέξη)                                                            (4 μονάδες)    

  1. Ποιοι αξίζουν σύμφωνα με το κείμενο να θεωρούνται πραγματικά ευδαίμονες και γιατί;                                                                                         (4 μονάδες)