Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

Α΄. Κείμενο: Ενότητα 8,   Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελία (εἰ γάρ καί μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καί ὑμῖν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρός γενέσθαι· τοῦτον δέ ῥεῖν φασιν ἐπί τέ τήν ἄλλην χώραν, καί δή καί πρός πόλιν τινά τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τούς μέν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρός φυγήν, τήν αὐτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τόν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καί οὐχί δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλά ἐγκαταλαμβανόμενον, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’, οἶμαι, προσγενομένου καί αὐτός ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δή καί ἄξιον θεωρῆσαι τό θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γάρ κύκλῳ τόν τόπον ἐκεῖνον περιρρεῦσαι τό πῦρ καί σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καί τό χωρίον ἔτι καί νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον· τούς δέ ταχεῖαν τήν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καί τούς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας, ἅπαντας ἀπολέσθαι
                                                                                     Λυκουργος, Κατά Λεωκράτους 95-96

Β΄: Ερωτήσεις
  1. Να μεταφραστεί το κείμενο στα Νέα Ελληνικά (από Λέγεται γοῦν ἐν Σικελία έως εὐμενῶς ἔχει.).                                                                                   (4 μονάδες)
                                                                                                                   
  1. Ποιο περιστατικό διηγείται ο Λυκούργος, για να καταδείξει ότι οι θεοί τιμούν το σεβασμό προς τους γονείς;
                                                                                                                      (4 μονάδες)
                                                                                                                  
  1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι: ν Σικελία, πυρός, γενέσθαι, εν
                                                                                                                            (4 μονάδες)                                                                                                                            

  1. α) Λέγεται: να γραφεί το β΄ ενικό αορίστου β΄ ενεργ. φωνής σε όλες τις εγκλίσεις.
            β) αγγέλλω: να γραφεί το β΄ πληθυντικό αορίστου ενεργ. φωνής σε όλες τις εγκλίσεις.
                                                                                                                   (4 μονάδες)    

  1. α) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με τα παρακάτω συνθετικά;
            πολύς   +   μηχανή     ………………………….. (επίθ.)
            έχω      +   μυθος       ………………………….. (επίθ.)
            μικρός + ψυχή           ………………………….. (επίθ.)
            ναυς     + πήγνυμι      ………………………….. (ουσιαστ.)

      β) Να συμπληρώσετε στις παρενθέσεις τους αριθμούς των σύνθετων λέξεων του πλαισίου οι οποίοι αντιστοιχούν στις σημασίες που δίνονται δίπλα:
     1.πυροδότηση        α. αυτός που αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (   )
     2.πυρίμαχος           β. πρόσωπο που του αρέσει να προκαλεί πυρκαγιές (   )
     3.πυραγός              γ. πρόκληση έκρηξης με χρήση ειδικού μηχανισμού (   )
     4.πυρομανής          δ. αξιωματικός της Πυροσβεστικής (   )
                                                                                                             (4 μονάδες)